Χρήσιμες συμβουλές

Απόσπασα άρθρων εκτός του βρόγχου

Αν θέλετε να έχετε μέρος άρθρων (απόσπασπα) εκτός του βρόγχου, πχ στην πλευρική μπάρα μπορείτε να βάλετε τον εξής κώδικα:

 

?php
    function get_excerpt_outside_loop($post_id) {
        global$wpdb;
        $query= 'SELECT post_excerpt FROM '. $wpdb->posts .' WHERE ID = '. $post_id.' LIMIT 1';
        $result= $wpdb->get_results($query, ARRAY_A);
        $post_excerpt=$result[0]['post_excerpt'];
        return$post_excerpt;
    }
?>